Categories
ตนเอง ผู้นำ

พื้นฐาน 7 ข้อ แห่งการเป็นผู้นำตัวเอง

พื้นฐาน 7 ข้อ แห่งการเป็นผู้นำตัวเอง

  1. การเรียนรู้
  2. การยืนยัน
  3. การนึกภาพจินตนาการ
  4. การจดบันทึก
  5. การตั้งเป้าหมาย
  6. การออกกำลังกาย
  7. โภชนาการ