Categories
คำคม

It is not the mountain we conquer but ourselves

It is not the mountain we conquer but ourselves.
ไม่ใช่ภูเขาสูงหรอกที่เราต้องเอาชนะ แต่เป็นตัวของเราเอง

-Edmund Hillary-